Halloween party ideas 2015


 F. Sekelumit Aktifitas Keseharian Syaikh Ahmad Al Khathib

Keseharian para ulama memang sangat menakjubkan. Di setiap aktifitasnya selalu bernilai ibadah, sebagaimana kata pepatah Arab,‘adatul ‘abdid ‘ibadah wa ‘ibadatul ghafil ‘adah (kebiasaannya ahli ibadah itu bernilai ibadah sementara ibadahnya orang lalai itu hanya bernilai kebiasaan saja). Mereka sangat mahir dalam membagi waktu dan sangat berhati-hati dalam menggunakan waktunya. Meski mereka memiliki aktifitas mengajar, akan tetapi tidak lantas melupakan hak keluarganya. Mereka tahu kapan harus bercengkrama dengan keluarga dan kapan harus pergi mengajar para muridnya. Demikianlah yang terjadi pada diri seorang Syaikh Ahmad rahimahullah.

Berhubungan dengan aktifitas keseharian Syaikh Ahmad, sebaiknya kita dengar langsung saja penuturan Syaikh ‘Umar ‘Abdul Jabbar yang memang hidup sezaman, “(Setelah mengajar para santri di Masjid Al Haram), beliau pulang ke rumah untuk sarapan pagi dan berbaring (tidur-tiduran atau dalam bahasa jawa klekaran) sejenak, lalu kembali bermudzakarah sampai datang waktu zhuhur. Pergilah beliau ke masjid untuk menunaikan shalat zhuhur secara berjama’ah. (Usai shalat jama’ah), beliau pulang ke rumah untuk menyampaikan dua mata pelajar an kepada murid-muridnya, lalu makan siang dan tidur siang sesaat. Lalu beliau pergi ke masjid untuk menunaikan shalat ‘Ashar secara berjama’ah, pulang ke rumah menyampaikan satu pelajaran kepada para santri, kemudian mengulangi (mudzakarah) pelajaran-pelajarannya hingga datang maghrib. Beliau pun pergi ke masjid untuk shalat berjama’ah dan menyampaikan satu pelajaran berupa nasehat dan arahan sampai datang ‘Isya.

Setelah shalat, beliau pulang ke rumah untuk makan malam dan bercengkrama dengan keluarganya lalu tidur sedini mungkin. Ia bangun tidur pada sepertiga malam terakhir dan menyibukkan diri dengan menulis sampai dekat waktu fajar, lalu pergi ke masjid. Ia pun memulai aktifitasnya seperti biasanya. Demikianlah beliau menghabiskan hidupnya dalam ketaatan kepada Allah dan menyebarkan agama-Nya.”  [Siyar wa Tarajim (hal. 40)]

G.    Akhlak Syaikh Ahmad Al Khathib

Syaikh Ahmad Al Khathib dikenal ditengah masyarakat dengan baik hatinya, mulia akhlaknya, lurus niatnya, tidak suka menjilat (cari muka), dan amat murka dengan orang-orang yang sombong, dan lapang dadfa.

Itulah akhlak seorang ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Meski kedudukannya tinggi, namun beliau tidak sombong. Justru dengan kedudukannya yang tinggi itu, beliau manfaatkan untuk mengajarkan kepada manusia nilai-nilai positif. Maka tidak heran apabila nama beliau harum di kalangan manusia dan bahkan berkat akhlak mulianya itu dapat mengundang ratusan santri dari berbagai kalangan untuk belajar kepadanya.

H.    Wafatnya Syaikh Ahmad

Pada tanggal 9 Jumadil Ula tahun 1334 H, Allah ‘memanggil’ Syaikh Ahmad ke hadhirat-Nya setelah sekian lama hidup di dunia yang fana ini. Ya, jatah beliau tinggal di dunia ini telah habis setelah mencetak kader-kader yang hingga detik ini masih disebut-sebut. Jasad beliau memang sudah tiada, namun kehadirannya seakan-akan masih bisa dirasakan karena keilmuan dan peninggalan-peninggalannya berupa murid-muridnya yang terus memperjuangkan misi-misinya dan terutama karya-karya ilmiahnya yang masih terus dibaca hingga hari ini. Rahimahullah wa askanahu fasiha jannatih.

I.       Karya Tulis Syaikh Ahmad

Karya-karya tulis Syaikh Ahmad dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu karya-karya yang berbahasa Arab dan karya-karya yang berbahasa Melayu dengan tulisan Arab. Kebanyakan karya-karya itu mengangkat tema-tema kekinian terutama menjelaskan kemurnian Islam dan merobohkan kekeliruan tarekat, bid’ah, takhayul, khurafat, dan adat-adat yang bersebrangan dengan Al Quran & Sunnah.
Karya-karya Syaikh Ahmad dalam bahasab ’Arab:
 1. Hasyiyah An Nafahat ‘ala Syarhil Waraqat lil Mahalli
 2. Al Jawahirun Naqiyyah fil A’malil Jaibiyyah
 3. Ad Da’il Masmu’ ‘ala Man Yuwarritsul Ikhwah wa Auladil Akhwan Ma’a Wujudil Ushul wal Furu’
 4. Raudhatul Hussab
 5. Mu’inul Jaiz fi Tahqiq Ma’nal Jaiz
 6. As Suyuf wal Khanajir ‘ala Riqab Man Yad’u lil Kafir
 7. Al Qaulul Mufid ‘ala Mathla’is Sa’id
 8. An Natijah Al Mardhiyyah fi Tahqiqis Sanah Asy Syamsiyyah wal Qamariyyah
 9. Ad Durratul Bahiyyah fi Kaifiyah Zakati Azd Dzurratil Habasyiyyah
 10. Fathul Khabir fi Basmalatit Tafsir
 11. Al ‘Umad fi Man’il Qashr fi Masafah Jiddah
 12. Kasyfur Ran fi Hukmi Wadh’il Yad Ma’a Tathawuliz Zaman
 13. Hallul ‘Uqdah fi Tashhihil ‘Umdah
 14. Izhhar Zaghalil Kadzibin fi Tasyabbuhihim bish Shadiqin
 15. Kasyful ‘Ain fi Istiqlal Kulli Man Qawal Jabhah wal ‘Ain
 16. As Saifu Al Battar fi Mahq Kalimati Ba’dhil Aghrar
 17. Al Mawa’izh Al Hasanah Liman Yarghab minal ‘Amal Ahsanah
 18. Raf’ul Ilbas ‘an Hukmil Anwat Al Muta’amil Biha Bainan Nas
 19. Iqna’un Nufus bi Ilhaqil Anwat bi ‘Amalatil Fulus
 20. Tanbihul Ghafil bi Suluk Thariqatil Awail fima Yata’allaq bi Thariqah An Naqsyabandiyyah
 21. Al Qaulul Mushaddaq bi Ilhaqil Walad bil Muthlaq
 22. Tanbihul Anam fir Radd ‘ala Risalah Kaffil ‘Awwamsebuah kitab bantahan untuk risalah Kafful ‘Awwam fi Khaudh fi Syirkatil Islam karya Ustadz Muhammad Hasyim bin Asy’ari yang melarang kaum muslimin untuk nimbrung di Sarekat Islam (SI)
 23. Hasyiyah Fathul Jawwad dalam 5 jilid
 24. Fatawa Al Khathib ‘ala Ma Warada ‘Alaih minal Asilah
 25. Al Qaulul Hashif fi Tarjamah Ahmad Khathib bin ‘Abdil Lathif

  Adapun yang berbahasa Melayu adalah:
 26. Mu’allimul Hussab fi ‘Ilmil Hisab
 27. Ar Riyadh Al Wardiyyah fi [Ushulit Tauhid wa] Al Fiqh Asy Syafi’i
 28. Al Manhajul Masyru’ fil Mawarits
 29. Dhaus Siraj Pada Menyatakan Cerita Isra’ dan Mi’raj
 30. Shulhul Jama’atain fi Jawaz Ta’addudil Jumu’atain
 31. Al Jawahir Al Faridah fil Ajwibah Al Mufidah
 32. Fathul Mubin Liman Salaka Thariqil Washilin
 33. Al Aqwal Al Wadhihat fi Hukm Man ‘Alaih Qadhaish Shalawat
 34. Husnud Difa’ fin Nahy ‘anil Ibtida’
 35. Ash Sharim Al Mufri li Wasawis Kulli Kadzib Muftari
 36. Maslakur Raghibin fi Thariqah Sayyidil Mursalin
 37. Izhhar Zughalil Kadzibin
 38. Al Ayat Al Bayyinat fi Raf’il Khurafat
 39. Al Jawi fin Nahw
 40. Sulamun Nahw
 41. Al Khuthathul Mardhiyyah fi Hukm Talaffuzh bin Niyyah
 42. Asy Syumus Al Lami’ah fir Rad ‘ala Ahlil Maratib As Sab’ah
 43. Sallul Hussam li Qath’i Thuruf Tanbihil Anam
 44. Al Bahjah fil A’malil Jaibiyyah
 45. Irsyadul Hayara fi Izalah Syubahin Nashara
 46. Fatawa Al Khathib dalam versi bahasa Melayu
(Bersambung Bagian 4)
Sumber — Muslim.Or.Id'

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.